Pixel ToF aan je muur | Wanddecoratie | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

§1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ToF B.V. Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op jouw aanvraag per post toegezonden worden.

§2 Levering

 • Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, maar zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact opgenomen worden met de opdrachtgever. Excessieve overschrijding kan worden beschouwd als grond voor ontbindingen van de overeenkomst met dien verstande de klant ToF B.V. per aangetekend schrijven in gebreke stelt. Rechtelijke tussenkomst is hiervoor niet vereist.
 • Goederen reizen voor risico van ToF B.V.

§3 Prijzen en betalingen

 • Prijzen zijn inclusief btw.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Indien goederen opgeslagen worden ten behoeve van de klant geschiedt dit voor diens rekening en risico.
 • Alle door ons versterkte prijzen in circulaires, prijscouranten, folders en per fax, telefoon of per e-mail opgegeven zijn vrijblijvend.
 • Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden ons pas na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 • Wij hebben het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de genoemde prijzen in belangrijke mate afwijken van de prijzen die wij normaliter aan onze klant in rekening brengen. Dit geldt ook als je het artikel al hebt besteld.
 • Betaling is volgens afspraak. De klant kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.

§4 Eigendom

Geleverde goederen die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van ToF B.V. De klant mag deze onder geen beding vervreemden, bezwaren of onder welke benaming dan ook aan derden beschikbaar stellen. Wij hebben het recht deze goederen, indien niet binnen 60 dagen na factuurdatum betaald, terug te halen. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting tot betalen van schadevergoeding en winstderving.

§5 Risico

Zaken zijn voor risico van ToF B.V..nl tot het moment dat ze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant, of door de  klant aangewezen derden zijn gebracht.

§6 Wijzigingen

 • Wijzigingen in de oorspronkelijke order van de klant van welke aard ook, die door de klant worden opgegeven en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra berekend. Opgave van wijziging dienen schriftelijk te worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging(en) voor rekening van de klant.
 • Overschrijding van de overeengekomen levertijden door latere veranderingen van opdrachtgever zijn voor diens risico.

§7 Auteursrecht

 • Door het geven van een opdracht verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk gemaakt wordt op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij ToF B.V. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de opdracht.
 • Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwerpen, werktekeningen, proefopdrachten, documentatie etc. die door ToF B.V. aan cliënt worden geleverd of beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij ToF B.V. Vermenigvuldigen of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ToF B.V. Productiemiddelen zoals negatieven, positieven, werktekeningen, films, digitale gegevensdragers ed. blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van ToF B.V. Wij zijn niet verplicht deze te bewaren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het bewaren kan in rekening gebracht worden.

§8 Aanleveren van originelen

Originelen dienen op een door ons aangegeven manier te worden aangeleverd. Indien op een andere manier wordt aangeleverd kunnen kosten ontstaan door beeldbewerking worden doorberekend. Ook kan de beeldkwaliteit nadelig beïnvloed worden, waarvoor ToF B.V. nooit aansprakelijk kan worden gesteld.

§9 Afwijkingen

 • Kleurafwijkingen zijn geen reden voor afkeuring van de order.
 • Bij verwerking van speciale materialen en halffabricaten kan ToF B.V. geen verantwoordelijkheid nemen voor houdbaarheid, hechting, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van deze materialen. Ook is verantwoordelijkheid hiervoor steeds uitgesloten bij door klant aangeleverde materialen en halffabricaten. Bij bedrukking, zowel in zeef- als offsetdruk geldt dit tevens voor de licht- en kleurechtheid.

§10 Schade, aansprakelijkheid en garantie

 • ToF B.V. is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding door hetzij hernieuwde levering van goede producten hetzij een geldelijke vergoeding die de factuurwaarde niet te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is uitgesloten.
 • Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd hoeven wij deze pas na te komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.
 • In geval van een onrechtmatige daad van ToF B.V., zijn medewerkers of derden waarvoor ToF B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan euro 1.000.000,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de klant na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de schade, dit schriftelijk bij ons heeft gemeld.
 • Voor door ons geleverde, maar niet geproduceerde goederen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door een toeleverancier aan ons wordt verleend en nagekomen. Eventuele restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de toeleverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan ToF B.V. wordt vergoed.
 • Indien door ToF B.V. geleverde teksten en afbeeldingen door de klant gebruikt worden voor reproductiedoeleinden zijn wij slechts aansprakelijk voor eventuele door ons gemaakte fouten in het oorspronkelijke ontwerp en nooit voor het geproduceerde. Client is zelf aansprakelijk voor controle van het geleverde alvorens tot reproductie over te gaan en eventuele fouten per omgaande aan ToF B.V. te melden, zodat deze door ons hersteld kunnen worden.
 • ToF B.V. staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na levering ontstaan, als gevolg van normale slijtage, ondeskundig en / of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of welke het gevolg zijn van door cliënt of derden aangebrachte veranderingen aan het geleverde.
 • Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door ToF B.V. geleverde goederen zijn wij niet aansprakelijk.

§11 Uitbesteding werk aan derden

ToF B.V. is gemachtigd om een opdracht of gedeelte daarvan door derden uit te laten voeren. Hiervoor geldt ten opzichte van de klant dezelfde verantwoordelijkheid en garantie als voor goederen die door ToF B.V. zelf geproduceerd zijn.

§12 Herroepingsrecht

·       De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ToF B.V. mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

·       De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

·       Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ToF B.V. mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

·       Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

·       Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

§13 Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

·       Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

·       De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

·       De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

§14 Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en de kosten daarvan

In de Wet koop op afstand is herroepingsrecht opgenomen. Dit geldt echter niet voor producten die op maat gemaakt worden. Aangezien elke wanddecoratie speciaal voor de klant gemaakt wordt, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Desondanks bieden wij wel de mogelijkheid dat je een wanddecoratie retour kunt sturen als deze niet aan je verwachtingen voldoet. In dat geval gelden de onderstaande voorwaarden.

·       Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan ToF B.V..

·       Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ToF B.V.. Dit hoeft niet als ToF B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

·       De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ToF B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

·       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

·       De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als ToF B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

·       Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

§15 Verplichtingen van ToF B.V. bij herroeping

·       Als ToF B.V. de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

·       ToF B.V. vergoedt de prijs van de retour gestuurde wanddecoratie(s), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij ToF B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De kosten voor het terugsturen van een bestelling zijn voor rekening van de klant. Dit geldt niet op moment dat een product beschadigd is.

·       ToF B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

·       Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ToF B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

§16 Uitsluiting Herroepingsrecht

·       ToF B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als ToF B.V. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

·       Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Indien de klant in zo’n geval een order geheel of gedeeltelijk wil annuleren, kan dat alleen zolang de order nog niet in productie is. Wil je een order annuleren? Neem zo snel mogelijk contact op via info@tofaanjemuur.nl of (0546) 706 177 om te horen of annuleren nog mogelijk is.

§17 Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indoen zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

§18 Ontbinden

Mocht een van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of, naar zijn keus, nakoming van de verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten terzake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.

§16 Toepasselijk Recht

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

KvK: 807 548 26

Cookies die wij gebruiken

·       Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

·       ToF B.V. gebruikt cookies van Google Analytics om meer inzicht te krijgen over hoe (potentiële) klanten onze website gebruiken, zodat we deze kunnen optimaliseren. Ook gebruiken we deze cookies om jou op maat gemaakte content en advertenties aan te kunnen bieden. De gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen. Met Google hebben we een verwerkersovereenkomst.

·       Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookie meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.